བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་ལ་ནམཿ།  རིགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ནཱགཱརྫུ་ན་ལ་ནམཿ །
བྱང་སེམས་རྒྱལ་པོ་ཤཱནྟི་དེ་བ་ལ་ནམཿ།   བྱང་སེམས་སྟོང་ཉིད་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལ་ནམཿ།།
ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང།  ཆོས་དང་རྒྱུ་ནི་རྟེན་འབྲེལ་ཏེ།
ཆོས་རྣམས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད།  སྟོང་པ་དེ་ནི་རྟེན་འབྲེལ་ཏེ།
ངན་འགྲོའི་ལས་རྣམས་མ་རིག་གསུངས།  མ་རིག་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་འགགས།། ....ཀརྨ།