༈ རྒྱ་གར་སྐད་དུ།
आर्य अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता
ཨཱརྱ་ཨཥྚ་སཱ་ཧ་སྲི་ཀཱ་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ།
༈ བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ།

Click Mouse Below for Chapters
བམ་པོ་དང་པོ། བམ་པོ་གཉིས་པ། བམ་པོ་གསུམ་པ། བམ་པོ་བཞི་པ།
བམ་པོ་ལྔ་པ། བམ་པོ་དྲུག་པ། བམ་པོ་བདུན་པ། བམ་པོ་བརྒྱད་པ།
བམ་པོ་དགུ་པ། བམ་པོ་བཅུ་པ། བམ་པོ་བཅུ་གཅིག་པ། བམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པ།
བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་པ། བམ་པོ་བཅུ་བཞི་པ། བམ་པོ་བཅོ་ལྔ་པ། |བམ་པོ་བཅུ་དྲུག་པ།
བམ་པོ་བཅུ་བདུན་པ། བམ་པོ་བཅོ་བརྒྱད་པ། བམ་པོ་བཅུ་དགུ་པ། བམ་པོ་ཉི་ཤུ་པ།
བམ་པོ་ཉི་ཤུ་གཅིག་པ། བམ་པོ་ཉི་ཤུ་གཉིས་པ། བམ་པོ་ཉི་ཤུ་གསུམ་པ།
བམ་པོ་ཉི་ཤུ་བཞི་པ། ༢༤ - ༣༢